Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-09-03 - Nabór na wolne stanowisko: Aspirant pracy socjalnej

Branice, dnia 03.09.2019r.

 

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANICACH

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ASPIRANTA PRACY SOCJALNEJ

 

 1. Przedmiot naboru:
 • Stanowisko: aspirant pracy socjalnej
 • Liczba stanowisk: 1
 • Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, ul. Główna 61
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony, na pełny etat.
 • Planowane zatrudnienie od października 2019 r.
 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, brak skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, a także brak orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, a także zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 • wykształcenie co najmniej średnie maturalne, mile widziane wyższe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o Ochronie Danych Osobowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna).
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze,
 • posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, sprawna obsługa klienta, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres,
 • poprawna komunikacja pisemna, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 • nastawienie na własny rozwój, chęć podnoszenia kwalifikacji.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym  prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z Komornikiem Sądowym w zakresie egzekucji świadczeń, prowadzenie spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji, współpraca z PUP, Prokuraturą oraz pracownikami socjalnymi w/s postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, przekazywanie do Biur Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych,
 • współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z Urzędem Wojewódzkim, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 • przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 • przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu,
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań,
 • przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych,
 • koordynacja działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 • pełnienie funkcji kandydata na opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych z terenu Gminy i wykonywanie zadań opiekuna prawnego w wypadku powierzenia przez Sąd takiej funkcji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 1. Warunki pracy:
 • Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo, ale niezbędna jest dyspozycyjność w wyjątkowych sytuacjach.
 • Bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 • Praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS w Branicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys („CV” z opisem przebiegu pracy zawodowej, jeśli kandydat taką wykonywał),
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kandydat może skorzystać z przykładowego wzoru opublikowanego na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki społecznej pod adresem www.mkidn.gov.pl/media/docs/kwestionariusz_osobowy.doc lub wykorzystać wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem do uchylonego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja  1996 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 894).
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub odpis świadectwa ukończenia szkoły (lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia tego dokumentu),
 5. inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. świadectwa pracy lub zaświadczenia dot. zatrudnienia, jeśli kandydat takie posiada (lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem),
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy wykraczających poza katalog wskazany w art. 22(1) §1 Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016, str.1) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. Nr , poz.1282)”.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu lipcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%;

 

 1. Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach, ul. Główna 61 lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, ul. Główna 61, 48-140 Branice z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - aspirant pracy socjalnej”w terminie do dnia 16 września 2019 r.,  do godz. 13.00.

 

Uwagi:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://www.bip.ops.branice.pl/

i na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.

 

Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 781 970 500, od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" administrator danych informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, ul. Główna 61, 48-140 Branice,

2) inspektorem ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach jest Pani Joanna Chwierut, email: opsbranice@post.pl tel. 77 4860060.

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby na oferowane stanowisko pracy, na zasadzie art. 6 ust 1 lit. a i c) RODO (na podstawie zgody oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego naAdministratorze  danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator), przy czym podstawą przetwarzania danych bez Pana/i odrębnej zgody jest art. 22(1) §1 Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie  przetwarzanie Pani/Pana danych następuje na podstawie udzielonej zgody.

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

5) Pana/Pani dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia dokumentów do procesu rekrutacji.Jeżeli nie zostanie podpisana z Panem/Panią umowa to po upływie w/w terminu dane osobowe podane w dokumentach do procesu rekrutacji zostaną zarchiwizowane i usunięte.

7) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych  oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw: "RODO".

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo (art. 22(1) §1 Kodeksu pracy), a w pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych następuje w sposób dobrowolny, Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa w procesie rekrutacji powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego wobec Pana/Pani osoby.

11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.