Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2019-01-17.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Część dokumentów jest w postaci graficznej (dokumenty skanowane), są to dokumenty zewnętrzne (dostarczone w formacie graficznym) oraz dokumenty wewnętrzne dla których wymagana jest publikacja kopii oryginału, dla części tych dokumentów jest dostępna alternatywna wersja tekstowa. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-17.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Aneta Kuziora, opsbranice@post.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 781 970 500. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-140 Branice, ul. Główna 61
Tel.: +48798171410
Faks: +48774860060
E-mail:
Strona internetowa: ops.branice.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi chodnik, wejście od ul. Głównej.

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Dla osób na wózkach udostępniony jest korytarz na parterze budynku.

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne budynku siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach i braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do poszczególnych pracowników OPS, Ośrodek realizuje zadania w zakresie dostępności, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w sposób alternatywy poprzez:

  • pracownik realizując własny zakres obowiązków każdorazowo na przywołanie dzwonkiem, podejmuje czynności z osobą zgłaszającą takie żądanie (osoba ze szczególnymi potrzebami) załatwiając sprawę,
  • dla osób niepełnosprawnych potrzebującym załatwić sprawę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach, istnieje możliwość przyjazdu pracownika ośrodka do miejsca zamieszkania takiej osoby, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 W przypadku konieczności wizyty  w naszej jednostce prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy celem zapewnienia dostępności.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.