Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-02-27 - Nabór na wolne stanowisko Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach

Branice, dnia 27.02.2023r.

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANICACH
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

 1. Przedmiot naboru:
 • Stanowisko: pracownik socjalny
 • Liczba stanowisk: 1
 • Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, ul. Główna 61,
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony, na pełny etat.
 • Planowane zatrudnienie od 15 marca 2023 r.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, brak skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, a także brak orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, a także zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 • Wykształcenie, względnie doświadczenie zawodowe zapewniające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – w szczególności:
 • Studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
 • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
 • w okresie pomiędzy 01.10.2008 r. a 31.12.2013 r. rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 r. ( Dz. U. z 2008 r., Nr 27, poz. 158) lub
 • otrzymanie przed 01.01.2007 r. dyplomu wyższej uczelni zawodowej o specjalności praca socjalna lub
 • otrzymanie przed 01.01.2008 r. po ukończeniu szkoły policealnej dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub
 • ukończenie lub kontynuowanie przed 01.01.2008 r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów lub
 • ukończenie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia lub
 • rozpoczęcie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów,
 • rozpoczęcie przed 01.05.2004 r. i ukończenie do dnia 31.10.2007 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
 • zatrudnienie przed dniem 01.05.2004 r. na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie   ówcześnie obowiązujących przepisów,
 • zatrudnienie przed dniem 01.05.2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, i ukończenie w terminie do dnia 31.10.2007 r. studiów wyższych na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskanie tytułu licencjata,
 • zatrudnienie przed dniem 01.05.2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i ukończenie do dnia 31.10.2009 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • znajomość: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o Ochronie Danych Osobowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Internet, poczta elektroniczna).

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze,
 • posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, sprawna obsługa klienta, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres,
 • poprawna komunikacja pisemna, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 • nastawienie na własny rozwój, chęć podnoszenia kwalifikacji.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Rozeznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej wynikające z zadań własnych gminy i zleconych,
 • analizowanie i ocenianie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • przeprowadzanie i sporządzanie wywiadów środowiskowych i notatek służbowych wraz z załącznikami,
 • wnioskowanie w sprawie przydzielania świadczeń,
 • organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej,
 • zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych,
 • informowanie klientów ośrodka o dostępnych formach wsparcia,
 • przestrzeganie terminowości załatwiania spraw,
 • obsługa programu komputerowego w zakresie powierzonych obowiązków w tym wprowadzanie danych klientów i wywiadów środowiskowych do systemu informatycznego oraz ich bieżąca aktualizacja,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie sytuacjom powodującym konieczność udzielania pomocy,
 • współdziałanie z instytucjami, zakładami pracy, organizacjami społecznymi, placówkami służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lekarzem rodzinnym itp. w zakresie organizowania usług na rzecz osób kwalifikujących się do pomocy społecznej,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zaleceniem kierownika Ośrodka,
 • kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
 • uczestniczenie w naradach i szkoleniach,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych także po ustaniu zatrudnienia,
 • ochrona danych osobowych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie działalności Ośrodka,
 • pełnienie funkcji kandydata na opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych z terenu Gminy i wykonywanie zadań opiekuna prawnego w wypadku powierzenia przez Sąd takiej funkcji,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem działu.

 

 1. Warunki pracy:
 • Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo, ale niezbędna jest dyspozycyjność w wyjątkowych sytuacjach.
 • Bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 • Praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 • Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy - miejsce pracy – I piętro budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach. Budynek nie jest wyposażony w windę.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS w Branicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kandydat może skorzystać z przykładowego wzoru opublikowanego na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki społecznej pod adresem www.mkidn.gov.pl/media/docs/kwestionariusz_osobowy.doc lub wykorzystać wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem do uchylonego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja  1996 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 894).
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 5. ewentualne referencje,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni z praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, braku pozbawienia władzy rodzicielskiej, braku skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, a także braku orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, a także zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
 10. pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko – pracownik socjalny” do dnia 10 marca 2023 r. do godz. 11.00 osobiście w siedzibie OPS pok. nr 4 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do siedziby OPS) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 61, 48-140 Branice.

 

 1. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:
 • Wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 • Dokumenty, które zostały złożone niekompletnie nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.
 • Kandydaci, którzy spełnią wszelkie wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną poinformowani telefonicznie.
 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniany będzie stan wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach.
 • Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.
 • W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 
 • Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach pod numerem telefonu: 607167057.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" administrator danych informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, ul. Główna 61, 48-140 Branice,

2) inspektorem ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach jest Pani Małgorzata Łanucha, email: opsbranice@post.pl tel. 77 4860060.

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby na oferowane stanowisko pracy, na zasadzie art. 6 ust 1 lit. a i c) RODO (na podstawie zgody oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze  danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator), przy czym podstawą przetwarzania danych bez Pana/i odrębnej zgody jest art. 22(1) §1 Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie  przetwarzanie Pani/Pana danych następuje na podstawie udzielonej zgody.

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

5) Pana/Pani dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia dokumentów do procesu rekrutacji. Jeżeli nie zostanie podpisana z Panem/Panią umowa to po upływie w/w terminu dane osobowe podane w dokumentach do procesu rekrutacji zostaną zarchiwizowane i usunięte.

7) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych  oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw: "RODO".

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo (art. 22(1) §1 Kodeksu pracy), a w pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych następuje w sposób dobrowolny, Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa w procesie rekrutacji powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego wobec Pana/Pani osoby.

11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.